Sosok

Teladan Amanah Al-Mubarak Bin Wadhih

al mubarak teladan amanah

AL-MUBARAK BIN WADHIH adalah ayahanda dari ulama besar bernama Abdullah bin al-Mubarak, yang lebih dikenal dengan Ibn al-Mubarak. Al-Mubarak bin Wadhih dulunya hanyalah seorang mawla (pelayan) dari seorang saudagar besar. Ia lama bekerja di perkebunan saudagar itu. Pada suatu hari, datanglah saudagar tersebut ke perkebunannya. Ia menyuruh al-Mubarak mengambilkan buah …

Read More »

Teladan Imam Syafi’i dalam Membaca Al-Qur’an

teladan imam syafi'i

IMAM SYAFI’I rahimahulLaah adalah ulama besar. Mujtahid mutlak. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah terkemuka. Cukuplah kebesaran sosok Imam Syafi’i terwakili oleh komentar Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang murid terkemuka beliau. Kata Imam Ahmad, “Imam Syafi’i itu seperti matahari bagi dunia dan seperti keselamatan bagi manusia.” (Adz-Dzahabi, Târikh al-Islâm, XIV/312). …

Read More »

Cara Imam Malik Memuliakan Ilmu

imam malik bin anas

IMAM Malik rahimahulLaah adalah salah seorang ulama yang sangat memuliakan ilmu. Diriwayatkan, dalam sebuah kunjungan ke Kota Madinah untuk menziarahi Makam Rasulullah saw., Khalifah Bani Abbasiyyah saat itu, Harun ar-Rasyid, tertarik untuk mengikuti kajian Kitab Al-Muwaththa’ karya Imam Malik. Untuk itu Khalifah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk memanggil Imam …

Read More »

Teladan Takwa Imam Ja’far Ash-Shadiq

teladan takwa imam ja'far shadiq

SUATU saat Imam Ja’far ash-Shadiq sedang bersama budaknya yang sedang menuangkan air. Tanpa sengaja, air tumpah dan mengenai pakaian Imam Ja’far. Beliau lalu memandang budaknya dengan pandangan kurang suka (tanda marah). Namun, sang budak buru-buru menyitir potongan Q.S Ali Imran ayat 134 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, “Wa al-kâzhîmîn al-ghayzh …

Read More »

Dakwah Thufail bin Amr Ad-Dausi kepada Kaumnya

dakwah thufail bin amr ad-dausi

Dalam kitab ad-Dalâill, Abu Nu’aim meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, ia menceritakan saat Rasulullah sedang berada di antara kaumnya untuk menyampaikan nasihat dan mengajak mereka menuju jalan keselamatan. Allah melindungi beliau dari kaum Quraisy sehingga mereka berusaha menghalangi dakwah lewat cara lain. Yakni dengan menakut-nakuti orang Arab yang datang ke …

Read More »

Dakwah Sahabat Dhimam bin Tsa’labah kepada Bani Sa’ad bin Bakar

dakwah dhimam bin tsa'labah

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Bani Sa’ad bin Bakar mengutus Dhimam bin Tsa’labah untuk menjumpai Rasulullah Dhimam langsung berangkat ke tempat Rasulullah. Ia menghentikan untanya di depan masjid dan menambatkannya, lalu masuk ke dalam. Saat itu Rasulullah sedang duduk dikelilingi para sahabat. Dhimam adalah seorang lelaki bertubuh kekar …

Read More »

Abu Dzar Al-Ghifari; Pemimpin Oposisi dan Musuh Kehidupan Mewah

abu dzar al-ghifari sahabat rasul

Ia datang ke Mekkah dengan semangat kegembiraan meski badan terasa sangat letih. Memang benar, sulitnya perjalanan dan panasnya udara padang pasir membuat tubuhnya sakit dan lelah, tetapi tujuan yang hendak dicapainya mampu meringankan penderitaan dan membangkitkan semangat dan kegembiraan dalam jiwa. la memasuki kota sambil menyamar. Ia tampak seperti orang …

Read More »

Salman Al-Farizi; Pencari Kebenaran Sejati

salman al farizi

Pahlawan yang akan kita bicarakan sekarang ini berasal dari Persia. Dari Persia ini pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang Mukmin yang tidak sedikit jumlahnya dan dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi yang tiada tanding, baik dalam keimanan, keilmuan, keagamaan, maupun persoalan keduniaan. Salah satu keistimewaan dan keagungan Islam ialah, setiap …

Read More »

Mush’ab Bin Umair; Duta Islam Pertama

kisah mushab bin umair duta islam

Mush’ab bin Umair salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mush’ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, paling tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Sejarawan dan ahli riwayat menjelaskan masa mudanya dengan ungkapan, “Seorang penduduk Mekkah yang mempunyai nama paling harum.”Dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan serta tumbuh …

Read More »